Training Store – Kỹ năng quản lý thời gian – Bản dùng thử

Training Store – Kỹ năng quản lý thời gian – Bản dùng thử

Training Store - Kỹ năng quản lý thời gian - Bản dùng thử
Training Store - Bản quyền sử dụng tài liệu - Training Materials Licensing Agreement

Bản Quyền Sử Dụng Tài Liệu Đào Tạo
Vui lòng đọc kỹ hợp Bản quyền sử dụng tài liệu đào tạo này trước khi sử dụng tài liệu đào tạo. Nếu như bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng, thì vui lòng liên hệ ngay với Training Store - Talent Mind Education để hoàn trả toàn bộ tài liệu và hủy bỏ thỏa thuận này.
Dưới đây sử dụng từ “Bên mua” để dành gọi chung cho tất cả các người sử dụng, đối tác, công ty, tổ chức mua và sử dụng tài liệu của Training Store - Talent Mind Education.

1. SỬ DỤNG
Những tài liệu này, dù có thay đổi và cập nhật như thế nào, thì đều được Training Store - Talent Mind Education độc quyền cung cấp cho Bên mua với mục đích duy nhất là đào tạo. Bên mua có thể là công ty, tổ chức giáo dục, tập đoàn hoặc những tổ chức hợp pháp tương tự.

2. BẢN QUYỀN
Thỏa thuận cho phép Bên mua được sử dụng các tài liệu đào tạo này nhằm mục đích huấn luyện nhân viên trong nội bộ công ty hoặc học viên trong tổ chức giáo dục.

3. SẢN PHẨM PHÁT SINH
Bên mua có quyền chỉnh sửa nội dung tài liệu đào tạo để phù hợp với mục đích đào tạo huấn luyện nội bộ của công ty, tổ chức của Bên mua.

4. CHUYỂN NHƯỢNG
Bản quyền này này đặc biệt nghiêm cấm tất cả các hình thức bán lại các tài liệu và các sản phẩm gốc hoặc phát sinh từ bản gốc tài liệu được cung cấp bởi Training Store - Talent Mind Education, dù là một phần hay toàn bộ tài liệu.

5. PHÁT HÀNH
Hợp đồng thỏa thuận này đặc biệt nghiêm cấm tất cả các hình thức phát hành, chia sẻ ra công chúng với mục đích lợi nhuận hay phi lợi nhuận các tài liệu gốc và các sản phẩm phát sinh từ tài liệu gốc cung cấp bởi Training Store - Talent Mind Education, dù là một phần hay toàn bộ.

6. ĐIỀU KHOẢN
Đây là Bản quyền trọn đời duy nhất giữa Training Store - Talent Mind Education và Bên mua. Bản quyền này không được phép chuyển nhượng.

7. SỰ BẢO ĐẢM
Training Store - Talent Mind Education sẽ không đảm bảo rằng những tài liệu đào tạo này không bị hư hỏng, virus hay thiếu sót về hình thức và nội dung.

8. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
Training Store - Talent Mind Education, bao gồm các thành viên quản lý và các nhân viên, sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp nào xảy ra trong quá trình sử dụng tài liệu đào tạo. Khi đã đồng ý với Bản quyền này, Bên mua sẽ phải chịu trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của Training Store - Talent Mind Education trước mọi tranh chấp, kiện tụng.

9. TRANH CHẤP
Tất cả những tranh chấp liên quan đến các điều khoản của Bản quyền này sẽ được giải quyết dựa theo pháp Luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản hay điều kiện mua bán nào vi phạm điều khoản hay điều kiện trong bản hợp đồng này, thì những điều khoản trong bản hợp đồng này sẽ được áp dụng một phần hoặc toàn bộ.

Training Materials Licensing Agreement

Please read this license agreement carefully before using these training materials. If you do not agree to the terms of this license agreement, you must immediately contact Training Store to cancel this license agreement.

1. USAGE
These training materials, in any form, any update, is licensed by Training Store to the Purchaser for exclusive use for training purposes only. The Purchaser may be a partnership, or a company, or an educational organization or an incorporated business, or similar legal entity. Training Store retains full and complete title to all training materials under the protection of international copyright and intellectual property laws.
2. LICENSE
This agreement authorizes the Purchaser with non-exclusive rights to use the training materials for internal educational purposes of the company’s employees or the educational organization’s students.
3. DERIVATIVE WORKS
Under this license agreement, the Purchaser may customize the training materials for internal educational purposes. This also includes localization and translation for internal educational purposes.
4. RESALE
This license agreement specially prohibits the reselling of any of the training materials, in part or whole, and including any and all derivative works.
5. PUBLISHING
This license agreement specially prohibits the publishing of any of the training materials, in part or whole, and including any and all derivative works.
6. TERM
This is a lifetime license agreement solely between Training Store and the Purchaser. This license agreement is non-transferable.
7. WARRANTY
Training Store makes no claims that these training materials are accurate, virus or error free of form or contents.
8. LIABILITY
Training Store, its management board or employees, will not be held liable for any direct or indirect damages resulting from the use of any training materials. By agreeing to this license agreement, the Purchaser agrees to indemnify, defend, and hold harmless Training Store from and against all claims.
9. CONTROVERSY
Any controversy in relation to the terms of this license agreement will be governed and interpreted in accordance with the law of Vietnam. If any conditions or terms of purchase conflict with those in this agreement, then the terms in the agreement, in part, or in its entirety, will be used.

Training Store
Talent Mind Education
(84-28) 6258 4389
Contact@trainingstore.vn
www.trainingstore.vn


Đây là tài liệu dùng thử của Kỹ năng Quản lý thời gian - Quản lý bản thân, phiên bản tiếng Việt.

Bộ tài liệu dùng thử bao gồm 5 thư mục và 22 files.

Trong bộ tài liệu dùng thử này, tất cả các file bài giảng trình chiếu, tài liệu hướng dẫn giảng viên, tài liệu hướng dẫn hoạt động,... đều được chuyển sang định dạng pdf so với phiên bản có phí gồm các file định dạng tuỳ chỉnh .pptx, .docx và .xlsx.

Bạn cần tư vấn thêm cách sử dụng, vui lòng liên hệ:

Training Store
Talent Mind Education
(84-28) 6258 4389
contact@trainingstore.vn
www.trainingstore.vn

  • Tiếng Việt Version
  • 7 Download
  • 19.9MB File Size
  • 1 File Count
  • October 12, 2019 Create Date
  • October 22, 2019 Last Updated